คาราวานรถยนต์ไทยรุ่งฯ สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทย-ภูฏาน

บริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน)  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยง ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสอง ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Connecting People of Two Kingdoms by Land” เพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๓๐ ปี ไทย-ภูฏาน ตลอดจนส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฏานในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิด Two Kingdoms, One Destination

คณะคาราวานเดินทางด้วยรถยนต์ TR Transformer จำนวน 6 คัน พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน ๒๑ คน  ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำ ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวง พาณิชย์ และบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์จากราชอาณาจักรไทย ผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย และสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผ่านเมืองต่าง ๆ ดังนี้

– กรุงเทพฯ-อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย

– เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

– เมืองโกหิมา-เมืองกูวาฮาติ สาธารณรัฐอินเดีย 

– เมืองพันท์โชลลิง-เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

 พิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ านาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย นางแก้วใจ เผอิญโชค  แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จ ากัด (มหาชน) นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออก กลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย        

ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน จะมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนของไทยและภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อหารือ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ต่อไป การเดินทางของคณะคาราวานสามารถติดตามได้ ทางช่องทางwww.bhutanthailandtourism.com โดยจะสร้างการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย และภูฏานทางบก ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ